0012
24/12/44 .. สวัสดีวันสอบ
แสดงทั้งหมด

25/12/44 .. สวัสดีคุณนวยตอบ: 0, อ่าน: 768

เรียน : คุณนวย
เรื่อง : ขอความกรุณางดเขียนบันทึก 1 วัน

เนื่องด้วยทางสมาคมผู้เขียนบันทึกประจำวันแห่งประเทศไทย ได้ใช้อำนาจของทางสมาคมเพื่ออ่านบันทึกของคุณนวยมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 7 วันแล้ว ซึ่งที่ประชุมสมาคมฯ เห็นพ้องต้องกันว่า บันทึกของคุณนวยไม่ได้มีเนื้อหาสาระใดที่เป็นประโยชน์ทั่งต่อคุณนวยและบุคคลอื่นเลยแม้แต่น้อย ดังนั้นเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส ทางสมาคมฯ ขอใช้อำนาจตามมาตรา SPF-12 บังคับให้คุณนวยงดเขียนบันทึกในวันนี้เป็นเวลา 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตาม
ลงชื่อ สมาคมผู้เขียนบันทึกประจำวันแห่งประเทศไทย


ดังนั้นเพลงประจำวันนี้ ทางสมาคมฯ จึงใช้สิทธิ์เลือกให้
เป็นเพลง Santa Claus is Coming to Town
เมอร์รี่คริสต์มาส คุณนวย !!

You better watch out
You better not cry
Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town

He's making a list,
And checking it twice;
Gonna find out Who's naughty and nice.
Santa Claus is coming to town

He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake!

O! You better watch out!
You better not cry.
Better not pout, I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town.

สมาคมผู้เขียนบันทึกประจำวันแห่งประเทศไทย 08/01/2002 20:46 
สามารถใส่ html tag โดยใช้เครื่องหมาย { } แทน < >      
ความเห็น : 
จาก : : รหัส
(อีเมล/เว็บไซต์) : อัพโหลดรูป/ไฟล์
ถ้าไม่มีรหัสประจำตัว กรุณาใส่ "เลขหนึ่งสี่ตัว" ด้วยครับ