ลบไฟล์ backup

รายชื่อไฟล์ bak ทั้งหมดที่พบ

  กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการลบ
 
ขนาด     วัน-เวลาที่ไฟล์ถูกสร้าง
kanuay-backup-alltext.zip2,156.15 kB | 14/08/2022 | 03:42
[b] my-amount-RG64LH.bak0.02 kB | 06/08/2022 | 07:41
[b] my-counter1-RAO5BN.bak0.04 kB | 21/04/2022 | 09:52
[b] my-counter2-RFMUFH.bak0.02 kB | 26/07/2022 | 21:47
[b] my-counter2-RAJYWH.bak0.02 kB | 19/04/2022 | 03:43
[b] my-counter2-R9LBVS.bak0.02 kB | 31/03/2022 | 10:47
[b] my-counter2-R9NFR3.bak0.02 kB | 01/04/2022 | 14:06
[b] my-amount-RBBJ64.bak0.02 kB | 04/05/2022 | 00:56
[b] my-counter2-R8IBGT.bak0.02 kB | 10/03/2022 | 09:12
[b] my-amount-RAN959.bak0.02 kB | 20/04/2022 | 22:17
[b] my-counter1-RBH4KZ.bak0.05 kB | 07/05/2022 | 01:26
[b] my-amount-RAQUNR.bak0.02 kB | 22/04/2022 | 20:55
[b] my-amount-RAP3PW.bak0.02 kB | 21/04/2022 | 22:15
[b] my-amount-RBIIQ3.bak0.02 kB | 07/05/2022 | 19:30
[b] my-counter1-RAV4W2.bak0.04 kB | 25/04/2022 | 04:26
[b] my-amount-REZ76A.bak0.02 kB | 14/07/2022 | 03:20
[b] my-counter2-REZ76A.bak0.01 kB | 14/07/2022 | 03:20
[b] my-amount-R8I5KC.bak0.02 kB | 10/03/2022 | 07:05
[b] my-counter2-RDWN4L.bak0.01 kB | 23/06/2022 | 07:38
[b] my-counter2-RFPMZU.bak0.02 kB | 28/07/2022 | 09:59
[b] my-counter2-RDEJMH.bak0.02 kB | 13/06/2022 | 13:06
[b] my-counter1-R8IBGT.bak0.03 kB | 10/03/2022 | 09:12
[b] my-counter1-R9LBVS.bak0.16 kB | 31/03/2022 | 10:47
[b] my-counter2-RD05E7.bak0.02 kB | 05/06/2022 | 18:32
[b] my-counter1-RAP3PW.bak0.03 kB | 21/04/2022 | 22:15
[b] my-amount-RDWN4L.bak0.02 kB | 23/06/2022 | 07:38
[b] my-counter1-R95I23.bak0.06 kB | 22/03/2022 | 21:39
[b] my-amount-R9NFR3.bak0.02 kB | 01/04/2022 | 14:06
[b] my-counter2-RG61D1.bak0.02 kB | 06/08/2022 | 06:31
[b] my-amount-RAV49F.bak0.02 kB | 25/04/2022 | 04:12
[b] my-counter1-RDWN4L.bak0.06 kB | 23/06/2022 | 07:38
[b] my-counter2-RBH4KZ.bak0.01 kB | 07/05/2022 | 01:26
[b] my-counter2-R8I5KC.bak0.02 kB | 10/03/2022 | 07:05
[b] my-counter2-R95I23.bak0.01 kB | 22/03/2022 | 21:39
[b] my-counter2-RBCYVT.bak0.01 kB | 04/05/2022 | 19:33
[b] my-amount-RBCYVT.bak0.02 kB | 04/05/2022 | 19:33
[b] my-counter1-REOAOH.bak0.05 kB | 08/07/2022 | 06:02
[b] my-amount-RAL6T7.bak0.02 kB | 19/04/2022 | 19:31
[b] my-amount-RD05E7.bak0.02 kB | 05/06/2022 | 18:32
[b] my-amount-RAG11M.bak0.02 kB | 17/04/2022 | 00:39
[b] my-counter2-RAO5BN.bak0.02 kB | 21/04/2022 | 09:52
[b] my-counter1-RASUM1.bak0.05 kB | 23/04/2022 | 22:49
[b] my-amount-RASUM1.bak0.02 kB | 23/04/2022 | 22:49
[b] my-amount-RAIA85.bak0.02 kB | 18/04/2022 | 05:52
[b] my-counter1-R90STD.bak0.18 kB | 20/03/2022 | 08:44
[b] my-amount-R90STD.bak0.02 kB | 20/03/2022 | 08:44
[b] my-counter2-RAWMZK.bak0.02 kB | 25/04/2022 | 23:54
[b] my-counter1-RFPMZU.bak0.04 kB | 28/07/2022 | 09:59
[b] my-counter1-R92X6U.bak0.06 kB | 21/03/2022 | 12:13
[b] my-counter1-R9NFR3.bak0.04 kB | 01/04/2022 | 14:06
[b] my-counter1-RBIIQ3.bak0.03 kB | 07/05/2022 | 19:30
[b] my-amount-RAWMZK.bak0.02 kB | 25/04/2022 | 23:54
[b] my-counter1-RBBJ64.bak0.15 kB | 04/05/2022 | 00:56
[b] my-counter2-RASUM1.bak0.02 kB | 23/04/2022 | 22:49
[b] my-counter1-RFMUFH.bak0.10 kB | 26/07/2022 | 21:47
[b] my-counter1-RDL5A8.bak0.05 kB | 17/06/2022 | 02:39
[b] my-counter2-R92X6U.bak0.01 kB | 21/03/2022 | 12:13
[b] my-counter2-RAV4W2.bak0.02 kB | 25/04/2022 | 04:26
[b] my-counter2-RAQUNR.bak0.02 kB | 22/04/2022 | 20:55
[b] my-amount-RAO5BN.bak0.02 kB | 21/04/2022 | 09:52
[b] my-counter1-RG64LH.bak0.03 kB | 06/08/2022 | 07:41
[b] my-counter2-RAP3PW.bak0.02 kB | 21/04/2022 | 22:15
[b] my-amount-R9LBVS.bak0.02 kB | 31/03/2022 | 10:47
[b] my-counter2-RBBJ64.bak0.02 kB | 04/05/2022 | 00:56
[b] my-counter1-RAV49F.bak0.04 kB | 25/04/2022 | 04:12
[b] my-amount-RAJYWH.bak0.02 kB | 19/04/2022 | 03:43
[b] my-counter2-RG64LH.bak0.01 kB | 06/08/2022 | 07:41
[b] my-counter1-RAJYWH.bak0.04 kB | 19/04/2022 | 03:43
[b] my-amount-RDL5A8.bak0.02 kB | 17/06/2022 | 02:39
[b] my-amount-RBH4KZ.bak0.02 kB | 07/05/2022 | 01:26
[b] my-counter2-R90STD.bak0.03 kB | 20/03/2022 | 08:44
[b] my-counter1-RAN959.bak0.04 kB | 20/04/2022 | 22:17
[b] my-amount-RDEJMH.bak0.02 kB | 13/06/2022 | 13:06
[b] my-counter2-RAYBGT.bak0.02 kB | 26/04/2022 | 21:41
[b] my-amount-R8IBGT.bak0.02 kB | 10/03/2022 | 09:12
[b] my-counter1-RB1482.bak0.05 kB | 28/04/2022 | 09:57
[b] my-amount-RAV4W2.bak0.02 kB | 25/04/2022 | 04:26
[b] my-counter1-REZ76A.bak0.06 kB | 14/07/2022 | 03:20
[b] my-counter2-RAG11M.bak0.02 kB | 17/04/2022 | 00:39
[b] my-amount-REOAOH.bak0.02 kB | 08/07/2022 | 06:02
[b] my-counter2-REOAOH.bak0.01 kB | 08/07/2022 | 06:02
[b] my-counter1-RFA79L.bak0.10 kB | 20/07/2022 | 01:56
[b] my-amount-RB1482.bak0.02 kB | 28/04/2022 | 09:57
[b] my-counter2-RAV49F.bak0.02 kB | 25/04/2022 | 04:12
[b] my-amount-RFMUFH.bak0.02 kB | 26/07/2022 | 21:47
[b] my-amount-RAYBGT.bak0.02 kB | 26/04/2022 | 21:41
[b] my-counter1-RAWMZK.bak0.07 kB | 25/04/2022 | 23:54
[b] my-counter2-RAN959.bak0.02 kB | 20/04/2022 | 22:17
[b] my-counter1-RAG11M.bak0.28 kB | 17/04/2022 | 00:39
[b] my-counter2-RDL5A8.bak0.02 kB | 17/06/2022 | 02:39
[b] my-counter1-RDEJMH.bak0.05 kB | 13/06/2022 | 13:06
[b] my-amount-R95I23.bak0.02 kB | 22/03/2022 | 21:39
[b] my-counter1-RAL6T7.bak0.05 kB | 19/04/2022 | 19:31
[b] my-amount-RFPMZU.bak0.02 kB | 28/07/2022 | 09:59
[b] my-counter1-R8I5KC.bak0.17 kB | 10/03/2022 | 07:05
[b] my-counter1-RAQUNR.bak0.05 kB | 22/04/2022 | 20:55
[b] my-counter2-RFA79L.bak0.02 kB | 20/07/2022 | 01:56
[b] my-counter1-RG61D1.bak0.15 kB | 06/08/2022 | 06:31
[b] my-counter1-RAIA85.bak0.05 kB | 18/04/2022 | 05:52
[b] my-counter2-RAIA85.bak0.01 kB | 18/04/2022 | 05:52
[b] my-counter2-RBIIQ3.bak0.01 kB | 07/05/2022 | 19:30
[b] my-amount-RG61D1.bak0.02 kB | 06/08/2022 | 06:31
[b] my-counter2-RB1482.bak0.02 kB | 28/04/2022 | 09:57
[b] my-counter2-RAL6T7.bak0.02 kB | 19/04/2022 | 19:31
[b] my-amount-RFA79L.bak0.02 kB | 20/07/2022 | 01:56
[b] my-amount-R92X6U.bak0.02 kB | 21/03/2022 | 12:13
[b] my-counter1-RBCYVT.bak0.03 kB | 04/05/2022 | 19:33
[b] my-counter1-RAYBGT.bak0.05 kB | 26/04/2022 | 21:41
[b] my-counter1-RD05E7.bak0.14 kB | 05/06/2022 | 18:32
: รหัส