แก้ไข head.inc

รายละเอียด* : 
จาก :  นวย (admin)   : รหัส